ข้อมูลยาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Raltegravir (RAL) 400 mg (ISENTRESS)

 

 


ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย

ราเท็กราเวียร์ 400 มิลลิกรัม   Click to listen highlighted text! ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย ราเท็กราเวียร์ 400 มิลลิกรัม


ข้อบ่งใช้

ยารักษาการติดเชื้อเรโทรไวรัส   Click to listen highlighted text! ข้อบ่งใช้ ยารักษาการติดเชื้อเรโทรไวรัส


ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 

1.ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Raltegravir

2.ระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง

3.ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง  1.ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Raltegravir 2.ระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง 3.ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร


คำแนะนำในการใช้ยา 

1.ควรกินยาให้ถูกขนาดและ ตรงเวลาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

2.หากได้รับยานี้พร้อมยาเคลือบกระเพาะที่มีอลูมิเนียม และ/หรือแมกนีเซียม ควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง   Click to listen highlighted text! คำแนะนำในการใช้ยา  1.ควรกินยาให้ถูกขนาดและ ตรงเวลาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ 2.หากได้รับยานี้พร้อมยาเคลือบกระเพาะที่มีอลูมิเนียม และ/หรือแมกนีเซียม ควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง   


อาการไม่พึงประสงค์ 

 หากรับประทานยานี้แล้วเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! อาการไม่พึงประสงค์   หากรับประทานยานี้แล้วเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร   


การเก็บรักษายา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสงและความร้อน   Click to listen highlighted text! การเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสงและความร้อน


  ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร


ที่มาของข้อมูล:

-Raltegravir. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2020 Dec 22]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view.

-นริสา ตัณฑัยย์, พาขวัญ ปุณณุปูรต, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ผุสดี ปุจฉาการ, นิติ โอสิริสกุล, ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ. ข้อมูลยาประชาชน : ฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ; 2561


ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสำรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับฉลากยาออนไลน์ (กดเพื่อตอบแบบสำรวจ)

Click to listen highlighted text!