ข้อมูลยาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Repaglinide 1 mg (NOVONORM)

 

 


ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย

รีพาไกลไนด์ 1 มิลลิกรัม   Click to listen highlighted text! ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย รีพาไกลไนด์ 1 มิลลิกรัม


ข้อบ่งใช้

ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด   Click to listen highlighted text! ข้อบ่งใช้ ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด


ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือ ส่วนประกอบอื่นของยานี้

2.ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต ควรมีการปรับขนาดยา

3.ระวังการใช้ร่วมกับยาลดไขมัน Gemfibrozil เพราะอาจทำให้ระดับยา Repaglinide ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

4.ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือ ส่วนประกอบอื่นของยานี้ 2.ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต ควรมีการปรับขนาดยา 3.ระวังการใช้ร่วมกับยาลดไขมัน Gemfibrozil เพราะอาจทำให้ระดับยา Repaglinide ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 4.ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร


คำแนะนำในการใช้ยา 

ควรกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 15-30 นาที   Click to listen highlighted text! คำแนะนำในการใช้ยา  ควรกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 15-30 นาที


อาการไม่พึงประสงค์

ยานี้อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติได้ โดยอาจมีอาการหน้ามืด เหงื่อแตก คลื่นไส้ ปวดหัว มือสั่น ใจสั่น หากมีอาการควรกินอาหาร อมลูกอมหรือดื่มน้ำหวานทันที หากไม่ดีขึ้นภายใน 15-30 นาที ควรรีบมาพบแพทย์   Click to listen highlighted text! อาการไม่พึงประสงค์ ยานี้อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติได้ โดยอาจมีอาการหน้ามืด เหงื่อแตก คลื่นไส้ ปวดหัว มือสั่น ใจสั่น หากมีอาการควรกินอาหาร อมลูกอมหรือดื่มน้ำหวานทันที หากไม่ดีขึ้นภายใน 15-30 นาที ควรรีบมาพบแพทย์   


การเก็บรักษายา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา   Click to listen highlighted text! การเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสง ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา


  ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร


ที่มาของข้อมูล:

-นริสา ตัณฑัยย์, พาขวัญ ปุณณุปูรต, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ผุสดี ปุจฉาการ, นิติ โอสิริสกุล, ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ. ข้อมูลยาประชาชน : ฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ; 2561.

-Repaglinide : In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2021 Jan 29 ]. Available from: www.micromedexsolutions.com.


ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสำรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับฉลากยาออนไลน์ (กดเพื่อตอบแบบสำรวจ)

Click to listen highlighted text!